Щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня

Сайтым итым псоми мы напэм фыщеплъ… Псори Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр Адыгагъэ Актерхэм я биографиехэр Адыгэ актерхэм я биографиехэр Балъкъыз Валерэ Балъкъыз Валерэ Кумахуэ Хужь Кумахуэ Хужь Къэжэр Борис Къэжэр Борис Мысостышхуэ Пщызэбий Мысостышхуэ Пщызэбий

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Добавил: Марфа
Размер: 68.21 Mb
Скачали:89071
Формат:ZIP архив





СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — анэм — и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ илъэс м нэ-сащ. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ гъэм икIи илъэс къэс щэкIуэгъуэм иужьрей тхьэмахуэ махуэм догъэлъапIэ. Анэм и мыхьэнэр армырами зэрылъагэр, абы хуэдэу псэ хьэлэлрэ бзэ IэфIрэ, гу зэIухарэ Iэ щабэрэ Тхьэшхуэм зрита абы къигъэщIахэм зэрахэмытыр хьэкъщ игъащIэми, итIани къэрал унафэкIэ ягъэува а махуэшхуэм иджыри зэ къегъэлъагъуэ жыла- гъуэм и дэтхэнэ цIыхуми я дежкIэ анэм мыхьэнэуэ иIэр, абы гулъытэ хэха зэрыхуэщIыпхъэми аргуэру гу лъыдегъатэ.

Анагъэм пылъ къалэнхэр нэхъ тэмэму зэфIэха хъун папщIэ, ди къэралым щолажьэ щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня проект хэхахэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри анэхэм я пщIэм хэзыгъахъуэщ, анагъэм и лъабжьэр мылъкукIэ щIэзыгъэбыдэщ, абы и къалэнхэр къыщызыгъэпсынщIэщ. Быным я нэху, я гъащIэ гъуазэ а цIыхум и псэр абыхэм сыт щыгъуи яхузэIухащ, быным папщIэ сыт хуэдэ гугъуехьми пэщIэтыфынущ, и псалъэхэмрэ IуэхущIафэ нэхъыщхьэхэмри зыхуэгъэпсар быныр фIым, дахэм хуэущиинырщ, гъуэгу захуэ тегъэувэнырщ.


Дай Бог им долгой и крепкой дружбы!

СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

Щоджэн Леонид Iэгъэбэгу Агънокъуэ Лашэ Агънокъуэ Лашэ Адэлджэрий Ирехъу ар усэ, хъыбар, рассказ. Нало Заур Адыгэбзэр мэбзэрабзэ Нэхъыжь зымыгъэлъап1эр щхьэ лъап1э ихуэкъым,же1эр адыгэм.

Къэжэр Пётр Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд 7. Къыдгуро1уэ, адыгэ хабзэ дахэхэр нэмысым, ц1ыхугъэм, л1ыгъэм, пэжыгъэм къыгуэх имы1эу епхауэ. Ди лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэм тепщIыхьмэ, анэрщ щIэблэ гъэсэным и гъури и цIыни нэхъыбэу къэзыпщытэр, зи пщэ къыдэхуэр. Елмэс Аулдин Елмэс Аулдин



ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Фырэ Руслъан Фырэ Руслъан ГъащIэр къазэрыхуэупса насып лъа-пIэм гухэхъуэгъуэ мылъытэ къарет зэщхьэгъусэхэм. Сценарий торжественной линейки "День Героев Отечества". Агънокъуэ Лашэ Агънокъуэ Лашэ Адэлджэрий Жыкъуэ Гъумар Жыкъуэ Гъумар КъуэщIысокъуэ Марьянэ "КъудамэщIэ" - япэ тхылъ 1.






СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Къаныкъуэ Заринэ, Чурей Дыжьын Быгуэхэ я унагъуэр хъуащ лъагъуныгъэм, пщIэм, нэмысым, зэхэщIыкIымрэ зэхуэгъэкIуатэмрэ я лъахэ. Нэхъыжьыф1хэу дади, нани, Гуащи, щауи, пщащэ ц1ык1уи — Псори, псори зыгъэдахэр, Зыгъэбжьыф1эр адыгагъэрщ.



ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тхьэзэплъыж Азрэт Тхьэзэплъыж Азрэт Къармэ Iэсият Анэшхуэ Гугъуэт Масирэт Аслъэн мартым нэсащ Ахъмэт МуIэед СощI сурэт Жэмыхъуэ Iэбубэчыр Григорий



ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ
ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО


Уэрэзей Афлик ГъащIэ Зыгуэр къыпщыщIамэ, зи цIэ къипIуэр арат. Еджак1уэ 2 Ц1ыхур ц1ыхум зэхищ1ык1ым Щыгуф1ык1ыу игъэгушхуэм, Игъэпэжым, игъэлъап1эм — Псоми дощ1эр — ар ц1ыхугъэщ, Нэгъэсауэ адыгагъэщ. Сыт хуэдэ пщалъэкIэ къэппщыфыну анэм и щIэблэм яхуиIэ лъагъуныгъэр?! Джэдгъэф Борис Джэдгъэф Борис


Щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня